Stanovy

 1. Název a sídlo spolku
  1. Název spolku je Český spolek hypnoterapeutů (dále jen Spolek).
  2. Sídlo spolku je v Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
  3. Tyto stanovy jsou platné ke dni, kdy byly podepsány.
  4. Spolek se skládá z:
   • Hypnoterapeutů, kteří mají odpovídající vzdělání v oboru.
   • Členů, kteří sympatizují s hypnoterapií.
   • Všeobecných lékařů, kteří chtějí podpořit činnost Spolku.
   • Psychoterapeutů, kteří hledají vhodné hypnoterapeuty pro své klienty.
   • Studentů hypnoterapie, kteří se chtějí stát součástí komunity Spolku.
 2. Účel spolku
  1. Spolek bude obecně usilovat o posílení jak veřejného, tak profesionálního zájmu o hypnoterapii, podporovat výzkum a klinické přístupy.
  2. Spolek bude usilovat o zajištění kvality hypnoterapeutických služeb.
  3. Spolek bude usilovat o začlenění hypnoterapie do systému zdravotní péče.
  4. Jedním z konkrétních cílů Spolku je podpora v následujících oblastech:
   • Co nejširší přijetí základních norem v hypnoterapii.
   • Nejvyšší standardy odborné praxe v hypnoterapii.
   • Etický přístup k praxi v hypnoterapii (viz Etický kodex).
   • Vzdělávací příležitosti jak pro studenty, tak pro praktiky v rámci hypnoterapie.
   • Širší využití hypnoterapie v klinickém prostředí a v soukromé praxi.
   • Příznivé veřejné povědomí a pověst hypnoterapie prostřednictvím etického kodexu a prostřednictvím veřejného vzdělávání.
   • Fórum, v němž členové mohou pokračovat ve vzdělávání, výměně nebo vytváření nápadů, navazování kontaktů s dalšími profesionály a poskytovat podpůrnou síť pro tuto profesi.
  5. Členové Spolku souhlasí a chápou, že Spolek v žádném případě nezaručuje zprostředkování nových klientů členům.
 3. Řídící výbor
  1. Řídící výbor je orgánem Spolku.
  2. K dosažení cílů Spolku má řídící výbor pravomoc:
   • přijímat peníze nebo finanční prostředky prostřednictvím příspěvků, darů nebo grantů a jakoukoli jinou zákonnou metodou k dosažení cílů sdružení;
   • přijímat zaměstnance a pracovníky a zapojovat agenty, dodavatele a dobrovolníky k dalšímu podnikání a činnosti Spolku;
   • zapojit místní orgány, dobrovolné organizace a pacienty a klienty do společného úsilí o uskutečnění cílů sdružení;
   • odkazovat veřejnost na vhodné hypnoterapeuty podle jejich specializace (veškerá právní odpovědnost je určena mezi členem, tj. praktikem hypnoterapie, a klientem);
   • poskytnout propagační kanály a možnost uvedení profesionálních služeb řádného člena Spolku, to se vztahuje na profesionální hypnoterapeuty, každá taková propagační činnost je:
    • pouze s ohledem na hypnoterapeutické služby
    • prováděna se závazkem, že Spolek nenese žádnou odpovědnost za poskytování služeb ze strany členů ČHS (bez ohledu na to, zda prohlášení v tomto smyslu je na internetových stránkách Spolku);
   • ověřit předchozí kvalifikaci členů;
   • posoudit kvalitu odborných kurzů poskytovatelů výcviku;
   • vydávat publikace a časopisy podle uvážení řídícího výboru;
   • poskytovat veřejnosti informace o akcích, kurzech, seminářích a podobně, aby zvyšovaly povědomí veřejnosti, podporovaly vzdělávání a seznamování se s oblastí hypnoterapie;
   • dělat všechny takové zákonné věci, které budou podporovat cíle sdružení.
 1. Členství a práva a povinností členů
  1. Členství ve Spolku je otevřeno jednotlivcům, kteří vyhovují následujícím charakteristikám:
   • Jsou starší 18 let a jsou svéprávní
   • Mají pojištění odpovědnosti v případě, že praktikují hypnoterapii pro veřejnost.
   • Souhlasí s podporou:
    • podmínek a ustanovení těchto stanov;
    • etického kodexu.
   • Uspokojili řídící výbor, pokud jde o jejich kvalifikaci, odbornou přípravu a způsobilost, charakter a obecnou vhodnost pro přijetí do Spolku, týká se praktiků hypnoterapie.
   • Ostatní kategorie členství jsou otevřeny osobám, jak je popsáno v odstavci 1.4 výše.
   • Způsobilí jednotlivci se mohou připojit ke sdružení v jedné z kategorií uvedených v odstavci 1.4 výše.
   • Není-li uvedeno jinak, všichni členové podléhají stejným povinnostem, právům a výsadám.
   • Hlasování ustanovené řídícím výborem se vztahuje na členy podle odstavce 1.4.1.
   • Člen má právo volit a být volen do orgánů spolku.
  2. Žádost o členství se uskuteční na formuláři předepsaném Řídícím výborem, který může být čas od času změněn dle vlastního uvážení výboru. Žádost musí být podepsána žadatelem a musí být zaslána na sídlo Spolku. Zároveň je vyžadována úhrada členského poplatku podle instrukcí, které jsou uvedené ve formuláři. Nárok na členství pozbývá platnosti v případě, že informace uvedené ve formuláři žádosti jsou padělané nebo jsou v rozporu se Stanovami nebo Etickým kodexem.
  3. Řídící výbor může mít individuální konkrétní požadavky týkající se žádosti, které považuje za vhodné (např. akademické a odborné reference, doklad o dosaženém vzdělání nebo osvědčení o pojištění).
  4. Kvalifikace získané mimo území České republiky, avšak v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „portfolio EHP“), mohou být (podle přiměřeného uvážení Řídícího výboru) přijaty jako řádný základ pro splnění kritérií členství.
  5. V případě, že Řídící výbor není dostatečně přesvědčen o vhodnosti a způsobilosti žadatele stát se členem Spolku, může uložit písemnou zkoušku, o které je přesvědčen, že otestuje vhodnost a způsobilost kandidáta. Žadateli bude účtován administrační poplatek ve výši minimálně 500 Kč (pět set korun českých), který je příspěvkem na pokrytí nákladů.
  6. Každý člen žádající o členství podle odstavců 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 bude mít aktualizovaný výpis z trestního rejstříku a čestné prohlášení, že není v exekučním řízení či není zatížen žádnými dluhy, a to dnem přijetí do Spolku.
  7. Žadatel-hypnoterapeut by měl mít doklad o dosažení minimálního počtu klinických hodin včetně kontaktu na supervizora (minimální počet hodin je stanoven Řídícím výborem na 300, podle dosaženého vzdělání a dalších souvisejících okolností může Řídící výbor navýšit, nebo naopak snížit toto číslo).
  8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení si Řídící výbor vyhrazuje právo schvalovat, nebo zamítnout žádosti o členství nebo ukončit členství kteréhokoli člena z jakéhokoli důvodu za předpokladu, že člen má právo být slyšen Řídícím výborem před konečným rozhodnutím.
  9. Noví členové musí souhlasit s dodržováním těchto Stanov a Etického kodexu hypnoterapeuta, pokud jde o členy praktikující hypnoterapii pro veřejnost, a všech pravidel platných ve Spolku.
  10. Při posuzování jakékoliv žádosti o členství má Řídící výbor právo vyzvat žadatele, aby předložil:
   • doklad totožnosti;
   • doklad o členství v jakémkoliv profesním Spolku nebo regulačním subjektu;
   • doklad o dosaženém vzdělání v oboru;
   • živnostenské oprávnění.
  11. Členové Spolku podle zákona č. 89/2012 Sb. §215 odst. 2 neručí za jeho dluhy.
 2. Členské příspěvky a prodloužení členství
  1. Všichni noví členové musí každoročně uhradit roční členský příspěvek, který je Řídícím výborem určený pro příslušnou členskou kategorii. Členství je podmíněno včasnou platbou členského příspěvku, jakmile je splatný.
  2. Roční členské příspěvky jsou splatné v každém roce v den, kdy byl žadatel přijat do Spolku, a to pomocí platební metody, kterou předloží Řídící výbor.
  3. Oznámení o obnovení členství bude zasláno poštou na adresu sídla Spolku. Členové jsou oprávněni prodloužit své členství za předpokladu, že se jejich okolnosti nezměnily tak, že by znemožnily jejich členství. Členové jsou povinni Spolek informovat o takové změně okolností. V takovém případě si Spolek vyhrazuje právo změnit členskou kategorii, nebo ukončit členství.
  4. Každý člen, který nezaplatí svůj členský příspěvek do čtrnácti (14) dnů ode dne splatnosti, přestane být členem. Všichni členové v prodlení budou odebráni z jakéhokoli seznamu členů a dalších propagačních materiálů vytvořených Spolkem.
  5. Členské příspěvky jsou částky stanovené Řídícím výborem, mohou být přezkoumány a změněny podle jejich pokynů. Takové změny se však použijí vždy v následujícím členském roce.
  6. Pokud by byl Spolek informován o tom, že člen-hypnoterapeut nemá bydliště ani praxi na území České republiky, bude pokračovat ve svém členství podle uvážení Řídícího výboru.
 3. Ukončení a stanovení členství
  1. Člen může odstoupit, když zašle písemnou žádost běžnou poštou nebo e-mailem předsedovi Řídícího výboru za předpokladu, že poplatky jsou uhrazeny v plné výši. Členovi, který odstoupil, může být obnoveno členství zaplacením stávajícího členského příspěvku v plné výši. Členovi, který ztratí členství kvůli nezaplacení členského příspěvku, může být členství obnoveno platbou stávajícího členského příspěvku a přiměřenými náklady Spolku, které vznikly z nedoplatků a zrušení členství.
  2. Spolek může kdykoli podle svého uvážení ukončit členství kteréhokoli člena písemnou formou, to se nevztahuje na případ, kdy má člen právo na slyšení před Řídícím výborem.
  3. Žádný člen nemá nárok na majetek Spolku. V případě ukončení členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku v žádné výši. Majetek Spolku včetně certifikátů a členských karet (pokud existují), musí být vrácen na vlastní náklady do čtrnácti (14) pracovních dnů od ukončení členství, a to buď osobně, nebo doporučenou poštou na adresu Spolku.
 4. Orgány Spolku
  1. Statutární orgán – předseda
  2. Nejvyšší orgán – Řídící výbor
 5. Statutární orgán – předseda
  1. Statutárním orgánem Spolku je předseda, který je oprávněn jednat za Spolek ve všech záležitostech.
  2. Funkční období předsedy je tříleté
 6. Řídící výbor
  1. Řídící výbor se skládá ze tří členů.
  2. Řídící výbor je volený jednou za 36 měsíců na valné hromadě.
  3. Řídící výbor řídí Spolek.
  4. Řídící výbor se může:
   • rozhodnout vytvořit nové pozice výboru;
   • zapojovat další členy výboru, kteří však nemají hlasovací právo.
  5. Řídící výbor se schází nejméně dvakrát (2) ročně.
  6. Každá schůze musí mít řádný zápis a každá transakce musí být zaznamenána.
  7. Členové Řídícího výboru mohou být opětovně zvoleni podle odstavce 7.2.
  8. Řídící výbor odpovídá za:
   • provádění pravomocí podle odstavce 3;
   • obecně vedení a správu Spolku v období, kdy se nekoná valná hromada, povinnosti dobrovolníků jsou stanoveny Řídícím výborem;
   • formulování a rozvoj politik pro efektivní fungování Spolku.
  9. Pokud se nekoná setkání Řídícího výboru, může jednat telefonicky, e-mailem nebo jakoukoliv jinou formou komunikace ve všech záležitostech jakékoliv povahy, které vyžadují kroky Řídícího výboru.
  10. Řídící výbor má pravomoc vytvářet stálé, ale i zvláštní výbory, které se týkají oblastí důležitých pro Spolek.
 7. Volby
  1. Všechny volby se konají na valné hromadě Spolku.
  2. Volba se provádí formou hlasování.
  3. Členové, kteří se nemohou účastnit každoročního zasedání, mohou hlasovat pomocí zmocněnce, který má právo se zúčastnit hlasování po předložení plné moci podepsané členem. O účasti zmocněnce na zasedání je třeba informovat Řídící výbor předem.
  4. Nově zvolený Řídící výbor nastoupí do funkce v den následující po příslušné valné hromadě.
  5. Každý řádný člen-hypnoterapeut může být nominován do Řídícího výboru jiným členem Spolku, přičemž hlasování o přijetí do Řídícího výboru musí být jednomyslné. Nominace musí být oznámeny před zasedáním valné hromady. Nominace by měla být nezaujatá ve smyslu osobního vztahu k nominovanému.
 8. Schůze
  1. Pravidelné schůze Řídícího výboru se konají nejméně jednou za šest měsíců, pokud není určeno jinak předsedou nebo dvěma (2) členy Řídícího výboru. Oznámení o této schůzi bude zaslané každému členovi na jeho poslední známou e-mailovou adresu nejméně sedm (7) dnů před zasedáním.
  2. Valná hromada se koná každý rok v době a místě, které stanoví Řídící výbor. Na tomto zasedání obdrží členové finanční výkazy za poslední fiskální rok a dále souhrnné zprávy činností, které jsou pro Spolek relevantní. Oznámení o konání zasedání bude zasláno každému členovi na jeho poslední známou e-mailovou adresu nejméně šedesát (60) dní před zasedáním.
  3. Valnou hromadu představují přítomní členové a jako taková je usnášeníschopná.
  4. Schůze Řídícího výboru je usnášeníschopná za přítomnosti všech členů podle odstavce 7.2.
 9. Finanční záležitosti
  1. Fiskální rok začíná prvního ledna a končí posledním prosincovým dnem každého roku.
  2. Veškeré finance Spolku spravuje pokladník a předseda, kteří jsou vedeni jako správci bankovního účtu, kde je i uveden název Spolku podle odstavce 1.1.
  3. Přesné záznamy finančních transakcí Spolku budou uchovávány a pravidelně předkládány Řídícímu výboru.
  4. Každá finanční transakce vyšší než 1000 Kč (jeden tisíc korun českých) musí být písemně odsouhlasena všemi členy Řídícího výboru.
  5. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
  6. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
  7. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být použity především k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
  8. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
  9. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
  10. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
  11. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky a rozpočet spolku na příští období.
 10. Valná hromada
  1. Oznámení o konání valné hromady se zveřejňuje on-line tři týdny předem spolu se zprávou o finanční situaci Spolku za předchozí rok.
  2. Zvláštní valná hromada může být kdykoli svolána na žádost Řídícího výboru, nebo ne méně než jedné čtvrtiny členů. Oznámení obsahující místo, datum, čas a důvod bude zasláno všem členům tři týdny předem.
  3. Jedna třetina členů nebo alespoň čtyři přítomní umožní konání valné hromady.
  4. Návrhy na změnu Stanov musí být písemně oznámeny nejméně dvacet osm (28) dní před valnou hromadou a schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících.
 11. Účty
  1. Finanční prostředky Spolku včetně všech darů a příspěvků budou vyplaceny na účet vedený Řídícím výborem.
  2. Prostředky, které patří Spolku, se použijí na financování jeho činnosti za účelem naplnění poslání a cílů podle odstavce 2.
  3. Bude veden záznam o všech příjmech, financování a výdajích.
 12. Disciplinární řízení
  1. Řídící výbor má pravomoc pozastavit členství, vyloučit nebo odmítnout kteréhokoli člena, pokud podle názoru výboru člen:
   • porušil Stanovy Spolku; nebo,
   • porušil Etický kodex hypnoterapeuta; nebo,
   • dopustil se jakéhokoli jednání nebo opomenutí závažné povahy (bez ohledu na to, zda takové jednání souvisí s hypnoterapií), lze důvodně předpokládat, že poškozuje zájmy Spolku; nebo,
   • byl shledán vinným ze závažného profesního pochybení v rámci jakéhokoli profesního spolku nebo regulačního subjektu (bez ohledu na to, zda předmět zneužití souvisí s cíli a posláním Spolku); nebo,
   • poškodil jméno Spolku nebo člena Spolku.
  2. Každý člen Spolku může upozornit na pochybení jiného člena, a to písemnou formou předsedovi Spolku.
  3. Písemné obvinění s uvedením co nejvíce detailů je předloženo předsedovi Spolku se vkladem jeden tisíc korun českých (1000 Kč), které propadnou, pokud se obvinění neprokáže řádným slyšením obviněného, v opačném případě budou vráceny. V případě, že jde o člena výboru, žádný vklad není vyžadován.
  4. Předseda neprodleně zašle kopii obvinění všem členům Řídícího výboru, kteří poté zváží, zda obsah obvinění může poškozovat nejlepší zájmy Spolku.
  5. Pokud se Řídící výbor domnívá, že obvinění není v rozporu se Stanovami a Etickým kodexem hypnoterapeuta, může obvinění zamítnout. V opačném případě stanoví datum slyšení před disciplinární komisí (která se skládá z členů Řídícího výboru) nejméně (3) tři týdny předem.
  6. Předseda neprodleně zašle kopii obvinění obviněnému na jeho adresu doporučeně poštou spolu s oznámením o slyšení a formulářem potvrzení, že se obviněný může dostavit, aby obhájil své jednání. Pokud si obviněný přeje, může si přivést svědky.
  7. Disciplinární komise podléhá stejné usnášeníschopnosti jako Řídící výbor, který vede předseda.
  8. Pokud by obviněný byl shledán vinným po vyslechnutí všech důkazů a svědectví předložených jak stěžovatelem, tak obviněným a poté by nedošlo k nápravě v období šesti měsíců po slyšení, pak má disciplinární komise právo u obviněného pozastavit veškeré výhody Spolku, pokud nedojde k vyloučení obviněného ze Spolku.
  9. Pokud Disciplinární komise považuje pozastavení členství obviněného za nedostatečné, může zvážit vyloučení.
  10. Vyloučení obviněného je třeba odhlasovat na zvláštní schůzi Řídícího výboru.
  11. I přesto, že není předložen žádný důkaz, obviněný má právo se objevit na slyšení ve vlastním zájmu. Předseda přečte obvinění a doporučení disciplinární komise a vyzve obviněného, aby mluvil ve vlastním zájmu, pokud si přeje. Řídící výbor poté tajným hlasováním rozhodne o vyloučení. Dvě třetiny hlasujících na zvláštní schůzi Řídícího výboru je nezbytná k potvrzení vyloučení. Pokud není vyloučení potvrzeno, u obviněného zůstává pozastavené členství.
 13. Logo Spolku
  1. Logo Spolku je chráněno autorským právem a nesmí být používáno na žádné korespondenci, reklamě nebo podobně bez výslovného písemného souhlasu předsedy nebo místopředsedy.
  2. Členové mohou podporovat své členství ve Spolku pouze na svých vlastních webových stránkách nebo na hlavičkovém papíře nebo vizitce s výslovným písemným souhlasem předsedy nebo místopředsedy.
 14. Zánik Spolku
  1. Spolek může být zrušen usnesením přijatým prostou dvou třetinou většiny přítomných a hlasujících na zvláštní valné hromadě.
  2. Pokud bude zrušení potvrzeno, rozdělí se veškerá zbývající aktiva po zaplacení všech účtů charitativním skupinám nebo organizacím s podobnými záměry Spolku nebo budou poskytnuta na některý jiný charitativní účel, o čemž může Spolek rozhodnout.